Zapraszamy na małą wystawę obrazów stworzonych przez AI Midjourney do słów Gianniego Francesettiego z książki podstawy fenomenologiczno gestaltowskiej psychopatologii, która – dzięki uprzejmości autora – wkrótce w całości znajdzie się w Bibliotece. „Obrazy psychopatologii” to wizualne wariacje Midjourney – programu sztucznej inteligencji – do zaczerpniętych z kolejnych rozdziałów książki Gianniego Francesettiego refleksji dotyczących fenomenologicznej psychopatologii Gestaltu.

Za elektroniczne wydanie książki w języku polskim odpowiada Justyna Flynn, Marta Rommel i Ula Krasny. Figury dla Midjourney wyodrębniły: Ula Krasny i Marta Rommel

//

Welcome to a small exhibition of images created by AI Midjourney to the words of Gianni Francesetti from his book fundamentals of phenomenological gestalt psychopathology, which – courtesy of the author – will soon be available in Polish in the Biblioteka. „Images of Psychopathology” presents visual variations of Midjourney – an artificial intelligence program – to the reflections on Gestalt phenomenological psychopathology taken from subsequent chapters of Gianni Francesetti’s book.

Justyna Flynn, Marta Rommel, and Ula Krasny are responsible for the digital edition of the book in Polish. Figures for Midjourney were selected by Ula Krasny and Marta Rommel

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 1. (…) Authentic here means between human beings, not objectifying, giving value to every experience, even the most incomprehensible, without giving up on coming closer to the meaning, thus healing the constitutive solitude of those who suffer.

// …Autentyczne oznacza tu międzyludzkie, nie uprzedmiotowiające, nadające wartość każdemu doświadczeniu, nawet najbardziej niezrozumiałemu, nie rezygnując z poszukiwania znaczenia i uzdrawiając w ten sposób konstytutywną samotność tych, którzy cierpią.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 2. (…) Psychopathology is, therefore, the study of a specyfic type of phenomena: the pathos phenomena, which are endured, that is suffered, and upon which the person cannot  exercise a choice; this root is also the origin of passion, passive, pathology, and patient, all terms that imply being moved by something that we do not start deliberately and to which we can not easily resist.

// …Psychopatologia jest więc badaniem specyficznego rodzaju fenomenów: fenomenów patosu, które powodują cierpienie, które można znosić, ale których się nie wybiera; jest to również źródło z którego wywodzi się pasja, pasywności, patologia i pacjent, a wszystkie te pojęcia implikują bycie poruszanym przez coś, na co nie decydujemy się świadomie i czemu nie możemy się łatwo przeciwstawić.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 3. (…) Therefore, the study of psychopathology supports the clinician to venture into the territories of suffering with awareness and attention, increasing their sensitivity and ability to differentiate what happens, allowing them to grasp the metamorphosis of pain, and support these clinical transformations.

// …Dlatego badanie psychopatologii wspiera klinicystę w podróżowaniu po terytoriach cierpienia ze świadomością i uwagą, zwiększającą jego wrażliwość i zdolność do różnicowania tego, co się dzieje, umożliwiając mu uchwycenie przemian bólu i wspieranie przemian klinicznych.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 4. (…) This psychopathology never gives up the search for meaning, even when this seems desperately elusive.

// …Ta psychopatologia nigdy nie rezygnuje z poszukiwania znaczenia, nawet jeśli wydaje się ono desperacko nieuchwytne.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 5. (…) Psychopathology requires a new journey every time, never summed up in a label, always to be reinvented, that never ceases to question itself and is never ending.

// …Psychopatologia wymaga zatem za każdym razem nowej podróży, której nigdy nie da się zamknąć w etykietce, którą zawsze wymyśla się na nowo, nigdy nie przestaje się jej kwestionować i która nigdy się nie kończy.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 6. (…) the therapists are instead 'at the service’ of the emerging forces at the stake in the field, and their competence is to support these forces and, moved by them, produce the transformations towards which they already tend.

// …terapeuci są raczej „na służbie” wyłaniających się w polu sił, a ich kompetencją jest wspieranie tych sił oraz, będąc pod ich wpływem, tworzenie zmiany, do których te siły dążą.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 7. (…) Suffering is therefore an absence that seeks another flesh to come to light and cross the sensory traces of the experience-not-experienced in order to assimilate and integrate it.

// …Cierpienie jest więc nieobecnością, która szuka innego ciała, aby móc się ujawnić i przekształcić zmysłowe ślady niedoświadczonego-doświadczenia w celu jego asymilacji i integracji.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 8. (…) Any situation that allows neither the emergence of an experience in the relationship nor supports its assimilation is at the root of psychopathology.

// …Każda sytuacja, która nie może wyłonić się jako doświadczenie w relacji, ani uzyskać wsparcia do asymilacji, jest zaczątkiem psychopatologii.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 9. (…) the self is a process that emerges in the situation, it arises as the self of the situation.

// …self jest procesem, który wyłania się w sytuacji, powstaje jako self sytuacji.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 10. (…) If, from a field relational perspective, suffering is to carry, then this is perhaps the situation of greatest suffering: here the pain experienced has been placed so far away that to experience it we need the flesh of another.

// …Jeśli z relacyjnej perspektywy teorii pola cierpienie jest czymś, co niesiemy, tutaj mamy być może do czynienia z sytuacją największego cierpienia: tutaj bowiem doświadczany ból został umieszczony tak daleko, że aby go poczuć, potrzebujemy innego ciała.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 11. (…) there is a close relationship between difficult life experiences and psychopathological suffering.

// …istnieje ścisły związek między trudnymi doświadczeniami życiowymi a cierpieniem psychopatologicznym.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 12. (…) we can say that suffering is transmitted between generations: what is carried passes from one generation to next until, coming to light, it is transformed.

// …można powiedzieć, że cierpienie jest przekazywane między pokoleniami: to, co jest przenoszone, przechodzi z pokolenia na pokolenie, aż do momentu, gdy ujawni się i zostanie przekształcone.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 13. (…) Therapists assume here a position of creative indifference: they identify themselves with the process that is being created without wanting to change it, they let the flow that is being generated run.

// …Terapeuci przyjmują tu postawę twórczej obojętności: identyfikują się z tworzącym się procesem, nie pragnąc go zmieniać, pozwalają płynąć wytworzonemu przepływowi.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 14. (…) When the therapist is present in the absence, it is no longer absent, the pain unfolds, takes on new life in the flesh of both, both become more alive.

// …Kiedy terapeuta jest obecny w nieobecności, nie jest już nieobecny, a do głosu dochodzi ból, który zyskuje nowe życie w ciałach terapeuty i pacjenta, i oboje stają się bardziej żywi.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 15. (…) a context which rewards self-sufficient independence and devalues the need for the support of the other will easily lead to panic disturbances and narcissistic personality styles.

// …kontekst, który promuje samowystarczalną niezależność i dewaluuje potrzebę wsparcia ze strony innych, szybko prowadzi do zaburzeń panicznych i narcystycznych stylów osobowości.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 16. (…) Change occurs when patient and therapist are together in the same landscape, in the same space-time actualized by the intentionalities: there the therapist is present at the point where the other was absent and this presence in the place of absence allows the sensory memories to become experience: affection, emotion, memory, perception, thought.

// …Zmiana następuje wtedy, gdy pacjent i terapeuta są razem w tym samym krajobrazie, w tej samej czasoprzestrzeni aktualizowanej przez intencjonalności: to tam terapeuta jest obecny w miejscu, gdzie drugi był nieobecny i ta obecność w miejscu nieobecności pozwala zmysłowym wspomnieniom stać się doświadczeniem: uczuciem, emocją, pamięcią, percepcją, myślą.

Obraz stworzony przez Midjourney do słów w j. angielskim: // Image created by Midjourney for words in English:

Chapter 17. (…) 'There is a crack in everything… that’s how the light comes in’…” „That’s how the light comes in’…” Together with these words a new awareness emerges, a new pain takes shape, a different light illuminates the landscape transforming it.

// …„Pęknięcia są we wszystkim…” „Tak wkracza światło… Tak właśnie wkracza światło…” Z tymi słowami pojawia się nowa świadomość, nowy ból nabiera kształtu, inne światło oświetla krajobraz przekształcając go.

Autorka koncepcji // Concept author: Ula Krasny

Skip to content