Solarz Andrzej, Związek samoświadomości z dobrostanem psychicznym. Analiza badań własnych (tekst)

Niniejsza praca jest próbą połączenia badań naukowych i teorii Gestalt. Głównym założeniem było przedstawienie koncepcji subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego, która była badana przez Dienera (1984) zoperacjonalizowanej przez satysfakcję z życia, modelu samoświadomości prywatnej Fenigsteina, Scheiera i Bussa (1975) w rozszerzonym ujęciu Trapnella i Campbella (1999) oraz koncepcji świadomości w rozumieniu terapii Gestalt. Jako cel pracy…

continue reading
Brak komentarzy