Kategorie
W

Weiss Avrum Geurin, Utracona rola zależności w psychoterapii (tekst)

Niniejszy artykuł krytykuje dominujące w kulturze rozumienie zależności i próbuje zaprezentować bardziej kompleksową, zdepatologizowaną koncepcję doświadczenia zależności w psychoterapii. Zależność jest ujęta jako proces rozwojowy, ze zdolnością do samodzielności opierającej się na osiągnięciu „dojrzałej zależności”. Nadmierna samodzielność jest traktowana jako przeciwieństwo problematycznej zależności. W przedstawionym studium przypadku terapeuta początkowo zmienia ramy terapeutyczne, aby pomóc pacjentowi rozwinąć większą zdolność do tolerowania zależności interpersonalnej, a następnie wdraża bardziej tradycyjną strukturę terapeutyczną.

Tłumaczenie

Przemysław Hirniak

Odnośnik

http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Utracona-rola-zaleznosci-w-psychoterapii.pdf

Na obrazku: Martial Memory, Philip Guston, 1941

Kategorie
W

Willauer Beate, Współczesne rozumienie fenomenologii. Czy fenomenologia jest dyscypliną filozoficzną? (tekst)

Fragment

Koncepcje pola fenomenologicznego i przestrzeni życia wpływają na nasze rozumienie tego, co wcześniej było postrzegane jako wewnętrzne uwarunkowania psychiczne na rzecz rozumienia tego z powrotem jako doświadczany świat, gdzie ujawniają się cielesne warunki, tendencje działania i siły pola. Na tym tle możemy powiedzieć, że choroba nie jest w pacjencie, ale pacjent jest w chorobie. To oznacza, że światu w którym jest pacjent, brakuje społecznego rezonansu, rozpoznania i potwierdzenia od których jako istoty ludzkie jesteśmy zależni. W takim rozumieniu cierpienie powinno być rozumiane jako wyłaniający się fenomen relacyjnej przestrzeni w której żyje pacjent. Terapia powinna wesprzeć klienta do zrestrukturyzowania jego/jej przestrzeni życiowej i powiększenia jej/jego stopnia wolności. Fenomenologiczne nastawienie przenosi punkt skupienia z tego, co dzieje się “wewnątrz pacjenta”, na to co wyłania się w interaktywnym polu fenomenologicznym. Zadaniem terapeuty jest rozwijanie poczucia otwartości, ciekawości ukrytymi możliwościami fenomenologicznego pola i bycie w bieżącej chwili nie próbując kontrolować procesu.

Informacja

Zapis wykładu z webinaru zorganizowanego przez Radę Studentów Instytutu Gestalt, 30 marca 2021 r.

Tłumaczenie podczas webinaru: Agata Szymków 

Tłumaczenie podczas notowania (wspierając się tłumaczeniem Agaty): Ula Krasny

Odnośnik

http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/BeateWillauer.pdf

Na obrazku: Phenomenon, Remedios Varo

WWW Autorki:

https://www.gestaltpraxis.ch/

Kategorie
W

Wasielewski Jarosław, Badania w Gestalt – nie taki diabeł straszny jak go malują (wideo)

Po co w ogóle badania w psychoterapii, kiedy w gabinecie wszystko mamy jak na dłoni?
Czym różnią się badania jakościowe od ilościowych?
Czy badania ilościowe w ogóle są potrzebne?
Jak mierzy się skuteczność psychoterapii?
Jak to się stało, że po latach sukcesów terapii gestalt pojawiły się wątpliwości, co do jej skuteczności?
Jak gestaltyści na nie odpowiedzieli?
Czy odpowiedź jest wystarczająca i na jak długo?
Dlaczego ważne jest, żeby terapie humanistyczne były obecne w opiece zdrowotnej i na uniwersytetach?
Czy w Polsce możemy się przyczynić do uznania gestaltu za pełnoprawną, opartą na dowodach naukowych praktykę?

Zapraszam do udziału w badaniu “Trening funkcji wykonawczych jako moderator efektywności psychoterapii gestalt w leczeniu osób depresyjnych: randomizowane badanie z grupą kontrolną prowadzone w warunkach naturalnych”
Chcę przebadać ok. 60 osób.
Więcej na stronie
https://www.w-dialogu.net/badanie
Kontakt do mnie:
Tel: 604257821
Email: jwasielewski.gestalt@gmail.com

Odnośnik

https://www.facebook.com/100007081364077/videos/2363676873878335/

Kategorie
W

Wagner-Juszkiewicz Anna, Znaczenia nadane w terapii, czyli o diagnozie w terapii Gestalt (tekst)

Fragment

Gdy ponad dwa lata temu postanowiłam napisać pracę na temat diagnozy w terapii Gestalt, zauważyłam, iż temat jest ważny nie tylko dla mnie, ale że porusza też niektórych moich kolegów i koleżanki. Niedługo potem przygotowałam również pierwszą wersję niniejszego artykułu. Prawdopodobnie dziś przedstawione poniżej spojrzenie na diagnozę jest już w środowisku bardziej znane, a świadomość siebie jako terapeuty diagnozującego – u gestaltystów pełniejsza. Ponadto właśnie ukazuje się w języku polskim książka „Gestalt Therapy in Clinical Practice”, a w niej rozdział „Diagnoza w psychoterapii Gestalt” kluczowy dla współczesnego rozumienia tego zagadnienia. Większą część niniejszego tekstu stanowi przybliżenie tegoż artykułu z nieznacznymi odniesieniami do mojego doświadczenia. Więcej o przytoczonym tu rozumieniu diagnozy, jej rodzajach czy opisanych perspektywach znaleźć można we wspomnianej publikacji. Na końcu mojego tekstu, w formie konkluzji, załączę osobistą refleksję do tego zagadnienia.

Temat jest ważny, bo bez diagnozy, tak naprawdę, nie ma procesu terapeutycznego i jednocześnie trudny – z różnych powodów. Być może częściowo dlatego, że Gestalt od swoich początków krytykował obecne w psychoanalizie i psychiatrii etykietujące zastosowanie diagnozy. Może dlatego, że taki rodzaj etykietowania nadal istnieje w polu i dotyka naszej wrażliwości. Może dlatego, że pomimo niechęci do diagnoz w praktyce zawodowej posługujemy się nimi i trudno nam dla tej sytuacji znaleźć takie rozumienie, które byłoby satysfakcjonujące, a co za tym idzie trudno nam posługiwać się diagnozą bez poczucia napięcia, ze swobodą. Nie wiem, czy i na ile taki opis trudności jest bliski czytelnikom, wiem jednak, że obrazuje on moje doświadczenie swego rodzaju niewygody, która być może była nieuświadomionym motywem moich poszukiwań.
Poszukiwań, które doprowadziły mnie do artykułu J. Roubala, M. Gecele i G. Francesettiego „Gestalt Therapy Approach to Diagnosis” (Francesetti, Gecele, Roubal 2013). Treści, które w nim znalazłam okazały się wspierające dla swobodnego posługiwania się przeze mnie diagnozą. Nadały też znaczenie diagnozy procesom, których tak nie nazywałam, wpłynęły na lepsze rozumienie przeze mnie tego, co w moim gabinecie się dzieje. Jak zatem Jan Roubal, Michela Gecele i Gianni Francesetti rozumieją diagnozę?

Odnośnik

Artykuł znajduje się tutaj: http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/wagner-juszkiewicz.pdf

Kategorie
W

Węgrzyn Dorota, Praca z traumą w psychoterapii Gestalt (wideo)

Nagranie z IV Konferencji Naukowej PTPG