Kategorie
P

Parlett Malcolm, Jednolite pole w praktyce (tekst)

W artykule podjęto refleksję nad “jednolitym polem” jako koncepcją leżącą u podstaw teorii i praktyki Gestalt. Perspektywa pola przeciwstawiona jest dualistycznemu spojrzeniu, które oddziela jednostki od ludzkich systemów. Zamiast tego, jednostki mogą być postrzegane jako te, które ucieleśniają systemy i zarówno są pod ich wpływem, jak i na nie wpływają. Omówiono tu implikacje dla praktyki, dla idei rozwoju dorosłych oraz dla radzenia sobie z kwestiami politycznymi i społecznymi. Artykuł kończy się podkreśleniem społeczno-politycznych priorytetów twórców podejścia Gestalt.

Tłumaczenie:

Ula Krasny

Redakcja/Korekta:

Daina Kolbuszewska

Źródło:

Gestalt Review , l(l):16-33, 1997

Odnośnik:

http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/Jednolite_pole_w_praktyce_calosc.pdf

Na obrazku: I and the Village, Marc Chagall, 1911

Kategorie
P

Paruzel-Czachura Mariola, Konieczniak Bartosz, Psychoterapia Gestalt w zarządzaniu zasobami ludzkimi (tekst)

Prezentowany artykuł ma na celu opisanie możliwości wykorzystania zasad jednego ze współczesnych nurtów psychoterapeutycznych – podejścia Gestalt – w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W pierwszej części została opisana idea psychoterapii, kolejno psychoterapia w podejściu Gestalt, a następnie przedstawiono jej zasady i możliwości wykorzystania ich w praktyce ZZL.

W: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 2019, nr 128/129, s . 175-189

Odnośnik:

https://www.researchgate.net/profile/Mariola-Paruzel-Czachura/publication/335397528_Psychoterapia_Gestalt_w_zarzadzaniu_zasobami_ludzkimi/links/61b6f998fd2cbd720098747b/Psychoterapia-Gestalt-w-zarzadzaniu-zasobami-ludzkimi.pdf

Kategorie
L

Linca Magdalena, Przywilej bycia organizmem w środowisku, czyli rzecz o naszej współpracy (tekst)

Fragment

Funkcjonowanie organizmu w środowisku jest głównym obszarem zainteresowania praktyki Gestalt i punktem wyjścia dla wciąż rozwijającej się teorii tego podejścia. Używając pojęcia „organizm” mamy na myśli przede wszystkim człowieka jako jednostkę, ale co by się stało, gdybyśmy poszerzyli ten koncept na nasze myślenie o grupach? Czy pewne idee, tak płodne jeśli chodzi o rozwój jednostkowy, mogłyby nas wspomóc także w poszerzeniu świadomości sposobu funkcjonowania grup, np. organizacji, a co za tym idzie, również organizacji, które sami tworzymy? Nie jest to pomysł nowy, jednakże, aby organizacja mogła funkcjonować jako sprawnie działający organizm, musi osiągnąć określony poziom swojego rozwoju, poprzedzony przejściem przez wcześniejsze jego etapy – podobnie jak człowiek, który osiąga dojrzałość stopniowo, realizując kolejne rozwojowe zadania.

Do napisania tego tekstu skłoniły mnie moje obecne doświadczenia, związane z pracą na rzecz naszego Towarzystwa. Przystępując do niej kierowałam się przekonaniem, że warto mieć wpływ na kształt i aktywność organizacji, która reprezentuje moje interesy zawodowe. Upływ czasu i kolejne wyzwania nieuchronnie poddają weryfikacji egzystencjalny, osobisty sens tej decyzji oraz skłaniają mnie do poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań. Angażowanie się w działalność społeczną, która wymaga przeznaczenia swojego wolnego czasu na różnorodne, często niedające się łatwo przewidzieć działania, trudny do jednoznacznego rozstrzygnięcia dylemat odpowiedzialności zbiorowej, (który w organizacji samorządowej jest figurą naprawdę często się wyłaniającą), plus zupełnie zwyczajne i typowe dla każdej sytuacji grupowej napięcia – każdy element tej układanki w chwilach spiętrzania się różnych spraw może podważyć sens szczytnego zamiaru współtworzenia wspólnej rzeczywistości. Rzeczywistości, która również tworzy mnie, bo przecież kwestie takie jak reputacja modalności Gestalt w środowisku psychoterapeutów w Polsce, udział w formalnych działaniach na rzecz ustawy o zawodzie psychoterapeuty, standardy szkolenia i wykonywania zawodu, dowodzenie efektywności podejścia poprzez badania naukowe, oparcie w swoim osobistym rozwoju zawodowym – to wszystko będzie miało wpływ na moje dalsze zawodowe losy.

Czy jest zatem możliwe istnienie organizacji wolnej od biurokracji, polityki i niekończących się sporów? Takiej, w której aktywność poszczególnych osób nie prowadzi do wypalenia i stresu, w której zamiast tego można rozwijać swoje talenty i możliwości, doświadczając spełnienia i satysfakcji? Szukając odpowiedzi, zainteresowałam się rozwiązaniami, które, jak się okazuje, sprawdzają się w Polsce i w świecie, co więcej – z powodzeniem wpisują się w humanistyczne i społeczne wartości reprezentowane w teorii i praktyce Gestalt.

Odnośnik

http://bibliotekagestalt.pl/dokumenty/LincaMagdalena.pdf

Kategorie
K

Kowalczewska Agnieszka, Holistyczne podejście do komunikacji w organizacji w ujęciu Gestalt (tekst)

Fragment

Proces komunikacji w organizacji jest jednym z kluczowych obszarów skutecznego jej funkcjonowania w stale zmieniającym się, dynamicznym otoczeniu.
Każda organizacja stanowi system społeczny, którego głównym aktywem są ludzie, zarówno pracownicy, jak i kierownicy różnych szczebli zarządzania. Skuteczność ich działania zależy w głównej mierze od sprawnego procesu komunikacji w danej organizacji. Warto więc przyjąć, że komunikacja stanowi ważny aspekt zarządzania organizacjami. Ponieważ związana jest ściśle z relacjami interpersonalnymi, można zaliczyć ją do miękkich instrumentów zarządzania.
Analiza relacji międzyludzkich wymaga całościowego spojrzenia na organizację. Podejście holistyczne daje taką możliwość, ponieważ pozwala przyjrzeć się współzależnościom pomiędzy poszczególnymi instrumentami miękkiego zarządzania. W szczególności umożliwia analizę wielowymiarowych aspektów procesów komunikacji w organizacji, będących integralną częścią instrumentów miękkiego zarządzania.
Celem niniejszego rozdziału jest sformułowanie obszarów badawczych w zakresie zastosowania holistycznego podejścia jakim jest Gestalt, jako modelu zarządzania komunikacją w organizacjach. Kolejnym celem jest przyjrzenie się w jaki sposób za pomocą podejścia Gestalt można analizować i wpływać na jakość procesów komunikacji interpersonalnej w organizacjach.
Rozdział ten jest również jednym z etapów szerszych badań autorki w zakresie zastosowań teorii psychologii Gestalt w dziedzinie zarządzania organizacjami.

Odnośnik

Artykuł można pobrać tutaj

Dodatkowe informacje

Artykuł Holistyczne podejście do komunikacji w organizacji w ujęciu Gestalt jest I rozdziałem książki Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami